Współpraca

Arkadiusz Kliza – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku rachunkowości i kontroli finansowej oraz rachunkowości budżetowej.

Założyciel i Prezes Zarządu spółki Biuro Rachunkowe „KiW” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie. W 2011 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2013 r. uzyskał licencję syndyka. W 2015 r. rozpoczął aplikację na biegłego rewidenta oraz aplikację w spółce Bad Bill sp. z o.o. Biuro Ekspertyz i Badani Bilansów Grupa Finans-Servis.

Specjalizuje się w obsłudze rachunkowo-podatkowej oraz kadrowej podmiotów gospodarczych, w tym firm z kapitałem zagranicznym, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zakres oferowanych usług obejmuje również sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, sporządzanie aplikacji kredytowych i leasingowych, a także reprezentowanie podatnika przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi w trakcie kontroli podatkowych oraz w postępowaniu podatkowym .


Leszek Bagnicki – Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, a także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i kontrola finansowa na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

W roku 2004 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, a ponadto uzyskał wpis na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie certyfikatu księgowego Ministra Finansów.

W latach 2005-2006 odbywał praktykę zawodową dla kandydatów na doradców podatkowych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu, Izbie Skarbowej w Opolu oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał w roku 2007.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w reprezentowaniu stron podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i kontrolnych.


Tomasz Klimek – w 2008 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2009 roku rozpoczął aplikację sądową w Austrii. Decyzją Komisji Izby Adwokackie w Wiedniu, począwszy od dnia 27.10.2015 r. uzyskał prawo do wykonywania zawodu adwokata na terenie Republiki Austrii. Obecnie kontynuuje prawnicze studia doktoranckie na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz studia uzupełniające za zakresu prawa niemieckiego dla prawników zagranicznych na Uniwersytecie Rupertha – Karola w Heidelbergu. Zdobywa doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich w Wiedniu.

W 2015 r. nasza kancelaria podjęła współpracę z Panem Tomaszem Klimkiem w zakresie spraw, gdzie zastosowanie znajduje prawo niemieckie i prawo austriackie, w tym kwestii związanych z reprezentacją naszych Klientów przed sadami powszechnymi, urzędami i organami administracji publicznej w Niemczech i Austrii.

Jest autorem publikacji Fremdsprachenzuschlag als übertarifliche Entlohnung iSd § 21 RATG, AnwBl 2014, 110 .Włada językiem niemieckim oraz angielskim.