Sektor medyczny

Sektor podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wywodzących się zarówno z sektora publicznego, jak i niepublicznego. Spośród podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wywodzących się z sektora publicznego, w gronie klientów Kancelarii znajdują się zarówno takie, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również te, utworzone przez centralne organy administracji publicznej. Z kolei podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i wywodzącymi się spoza sektora publicznego, a które zdecydowały się na podjęcie współpracy z naszą Kancelarią są zarówno podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej, jak również funkcjonujące w strukturach spółek kapitałowych.

Świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmuje bieżącą pomoc prawną w sprawach związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów, jak również:

  • pomoc w zakresie funkcjonowania danego podmiotu, polegającą na przeprowadzaniu audytów prawnych, finansowych i medycznych oraz sporządzanie na ich podstawie raportów obejmujących szeroką analizę istniejącej organizacji wraz z formułowaniem wniosków dotyczących możliwości jego restrukturyzacji,
  • udział w przeprowadzanym procesie restrukturyzacji,
  • pomoc w zakresie formułowania struktur organizacyjno-prawnych podmiotu, m.in. przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, dokonywanie przekształceń danej formy organizacyjno-prawnej w każdą inną formę dopuszczalną przepisami powszechnie obowiązującego prawa i odpowiadającą aktualnym potrzebom klienta, tworzenie lub likwidacja poszczególnych jednostek organizacyjnych podmiotów, a nawet całych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
  • pomoc w zakresie szeroko rozumianych spraw pracowniczych i płacowych,
  • pomoc w zakresie spraw związanych z nabywaniem wszelkiego rodzaju dóbr i usług, w tym z wykorzystaniem instytucji outsourcingu,
  • pomoc przy przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych obejmujących tworzenie, nabywanie i zbywanie całych podmiotów leczniczych, bądź poszczególnych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.