Prawo cywilne

W obszarze działań naszej kancelarii znajduje się świadczenie kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Rozległa praktyka w tej dziedzinie obejmuje reprezentowanie zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tworzeniu oraz analizie formalnoprawnej różnego rodzaju umów zobowiązaniowych.

Nasi prawnicy zajmują się opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności umów o projektowanie, o nadzór autorski i nadzór inwestorski, umów z wykonawcami oraz podwykonawcami. Służymy również naszym doradztwem w zakresie spraw związanych z nienależytym lub nieterminowym wykonywaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów licencyjnych oraz innych umów o podobnym charakterze. Służymy pomocą naszym klientom w zakresie obrony ich praw autorskich i własności przemysłowej naruszonych przez bezprawne działanie osób trzecich.

Nasza działalność obejmuje również doradztwo i pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz praw rzeczowych.

Specjalizujemy się w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych przeznaczonych na inwestycje przemysłowe, produkcyjne, handlowe, a także do celów mieszkaniowych. Nasze usługi obejmują w tym zakresie również pomoc podmiotom zagranicznym (cudzoziemcom) – tak osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Służymy doradztwem w badaniu stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniu i analizie prawnej umów związanych z nabyciem nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów dotyczących zarządzania nieruchomością i wspólnotami mieszkaniowymi.