Obszary działania

Prawo cywilne

W obszarze działań naszej kancelarii znajduje się świadczenie kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Rozległa praktyka w tej dziedzinie obejmuje reprezentowanie zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w tworzeniu oraz analizie formalnoprawnej różnego rodzaju umów zobowiązaniowych.

Nasi prawnicy zajmują się opracowywaniem i opiniowaniem kontraktów dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności umów o projektowanie, o nadzór autorski i nadzór inwestorski, umów z wykonawcami oraz podwykonawcami. Służymy również naszym doradztwem w zakresie spraw związanych z nienależytym lub nieterminowym wykonywaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów licencyjnych oraz innych umów o podobnym charakterze. Służymy pomocą naszym klientom w zakresie obrony ich praw autorskich i własności przemysłowej naruszonych przez bezprawne działanie osób trzecich.

Nasza działalność obejmuje również doradztwo i pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz praw rzeczowych.

Specjalizujemy się w nabywaniu i zagospodarowaniu nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych przeznaczonych na inwestycje przemysłowe, produkcyjne, handlowe, a także do celów mieszkaniowych. Nasze usługi obejmują w tym zakresie również pomoc podmiotom zagranicznym (cudzoziemcom) – tak osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Służymy doradztwem w badaniu stanu prawnego nieruchomości, przygotowaniu i analizie prawnej umów związanych z nabyciem nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów dotyczących zarządzania nieruchomością i wspólnotami mieszkaniowymi.

Prawo handlowe

Od początku funkcjonowania Kancelarii, ważnym obszarem jej działalności było świadczenie obsługi prawnej i doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego.

W ramach działalności obejmującej ten obszar, Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związanych z obsługą prawną podmiotów gospodarczych, świadczoną niezależnie od ich formy prawnej i struktury organizacyjnej. Oferujemy pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, w tym przy sporządzaniu i opiniowaniu umów, aktów założycielskich i innych aktów korporacyjnych tych podmiotów oraz dokonywaniu wszelkich czynności związanych z ich rejestracją. W zakresie oferowanych usług mieszczą się również czynności likwidacyjne. Nieodłącznymi elementami realizowanych czynności są m.in. obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotów i dostosowanej do ich wewnętrznych schematów organizacyjnych, opracowywanie i opiniowanie umów i wzorców umów, które mają znaleźć zastosowanie w obrocie gospodarczym.

Kancelaria, w ramach realizowanej współpracy, bierze również czynny udział w negocjacjach warunków kontraktów handlowych klientów z ich kontrahentami oraz doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zapewnia analizę prawną każdego przedsięwzięcia pod kątem jak najdalej idącego zabezpieczenia interesów klienta.

Sztandarowym elementem naszej działalności w obrębie szeroko pojętego prawa handlowego jest również kompleksowa obsługa prawna transakcji łączenia i dzielenia, przejęć, fuzji, przekształceń spółek prawa handlowego oraz transakcji tzw. wykupu menedżerskiego (typu MBO i MBI). Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, Kancelaria świadczy usługi w zakresie audytów prawnych (due dilligence) obejmujących analizę prawną oraz podatkowo-finansową łączonych, dzielonych oraz przekształcanych spółek, dostosowanych do potrzeb każdorazowej transakcji oraz potrzeb klienta.

Prawo administracyjne

Kancelaria specjalizuje się w sprawowaniu bieżącej obsługi prawnej podmiotów administracji publicznej. Gwarantując zachowanie najwyższych standardów obsługi, przy szczególnym uwzględnieniu obostrzeń dyscypliny finansów publicznych i odrębnych regulacji dotyczących specyfiki gałęzi prawa administracyjnego, Kancelaria świadczy zarówno bieżącą obsługę spraw jednostek samorządu terytorialnego, jak i realizuje niestandardowe, interdyscyplinarne projekty przy wdrażaniu pionierskich instytucji. W przypadku pojawienia się złożonego problemu wymagającego szczególnej wiedzy z dziedzin para prawnych i księgowo – podatkowych, dzięki bliskiej współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, Kancelaria zachowuje wysoki poziom usług także w takich projektach.

Prawnicy naszego zespołu opiniują projekty uchwał podejmowanych na posiedzeniach organów uchwałodawczych pod kątem legalizmu oraz w kontekście ugruntowanej praktyki właściwych miejscowo organów nadzorczych oraz sądów administracyjnych, a także uczestniczą w czynnościach podmiotów administracyjnych przewidzianych przepisami prawa. Posiadane przez naszą Kancelarię wieloletnie doświadczenie w obsłudze wszystkich szczebli samorządu terytorialnego pozwala uwzględniać w opiniowanych projektach umów nie tylko szczególny interes Klienta, ale również interes społeczny i eliminować  ewentualne zagrożenia wykonania kontraktu, co ma istotne znaczenie przy zawieraniu umów dotacyjnych.

Prawnicy naszej kancelarii świadczą doradztwo w zakresie najczęściej występujących w praktyce dziedzin prawa administracyjnego, w szczególności: prawa ochrony środowiska i zasad gospodarowania odpadami, prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa energetycznego, prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Nasi prawnicy służą również pomocą przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, zaś zdobyte doświadczenie procesowe, umożliwia reprezentację Klienta przed sądami administracyjnymi oraz organami odwoławczymi we wszystkich sprawach.

Sektor finansów publicznych

Kancelaria od wielu lat świadczy usługi prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków. W gronie naszych klientów są jednostki wszystkich szczebli samorządu, od małych gmin, aż po urzędy marszałkowskie. Świadczymy zarówno bieżącą obsługę prawną jednostek, jak też doradzamy w wielu dziedzinach prawa związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Posiadamy również bogate doświadczenie w obsłudze jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a także spółek prawa handlowego, w których wspólnikami pozostają jednostki samorządu terytorialnego. Uczestniczyliśmy z sukcesami w wielu procesach reorganizacji jednostek podległych samorządom. Prowadzimy również obsługę wielomilionowych procesów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Interdyscyplinarność oraz bogactwo zasobów Kancelarii pozwala na obsługę także w zakresie świadczenia porad prawnych mieszkańców jednostki w ramach dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Kancelaria posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze jednostek organizacyjnych z udziałem majątku komunalnego.

Ponadto, prowadzimy obsługę prawną innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych czy też instytucji kultury.

Sektor medyczny

Sektor podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wywodzących się zarówno z sektora publicznego, jak i niepublicznego. Spośród podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wywodzących się z sektora publicznego, w gronie klientów Kancelarii znajdują się zarówno takie, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również te, utworzone przez centralne organy administracji publicznej. Z kolei podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i wywodzącymi się spoza sektora publicznego, a które zdecydowały się na podjęcie współpracy z naszą Kancelarią są zarówno podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach praktyki lekarskiej, jak również funkcjonujące w strukturach spółek kapitałowych.

Świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmuje bieżącą pomoc prawną w sprawach związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów, jak również:

  • pomoc w zakresie funkcjonowania danego podmiotu, polegającą na przeprowadzaniu audytów prawnych, finansowych i medycznych oraz sporządzanie na ich podstawie raportów obejmujących szeroką analizę istniejącej organizacji wraz z formułowaniem wniosków dotyczących możliwości jego restrukturyzacji,
  • udział w przeprowadzanym procesie restrukturyzacji,
  • pomoc w zakresie formułowania struktur organizacyjno-prawnych podmiotu, m.in. przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, dokonywanie przekształceń danej formy organizacyjno-prawnej w każdą inną formę dopuszczalną przepisami powszechnie obowiązującego prawa i odpowiadającą aktualnym potrzebom klienta, tworzenie lub likwidacja poszczególnych jednostek organizacyjnych podmiotów, a nawet całych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
  • pomoc w zakresie szeroko rozumianych spraw pracowniczych i płacowych,
  • pomoc w zakresie spraw związanych z nabywaniem wszelkiego rodzaju dóbr i usług, w tym z wykorzystaniem instytucji outsourcingu,
  • pomoc przy przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych obejmujących tworzenie, nabywanie i zbywanie całych podmiotów leczniczych, bądź poszczególnych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Służymy doradztwem w zakresie wszelkich kluczowych zagadnień związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym dotyczących zwolnień indywidualnych, jak i grupowych. Podejmujemy czynności związane z opracowywaniem układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów stanowiących przepisy prawa wewnątrzzakładowego oraz dopasowywaniem ich do wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie materialnego i proceduralnego prawa podatkowego.

Nasze usługi obejmują kwestie związane z opodatkowaniem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Prowadzimy również obsługę prawną międzynarodowych transakcji finansowych. Działania kancelarii w tym obszarze wspomagane są poprzez bieżącą współpracę z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz biurem rachunkowym.

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie korzystania z narzędzi optymalizacji podatkowej celem przedstawienia najkorzystniejszego, z punktu widzenia obciążeń podatkowych, wariantu przeprowadzenia planowanych operacji gospodarczych.

Wśród szczególnych działań objętych tym obszarem wskazujemy możliwość skorzystania z naszych usług w kwestii kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej zwrotu podatków od towarów i usług (VAT).

Umożliwiamy naszym Klientom skorzystanie z audytu podatkowego, czyli kompleksowego badania prawidłowości rozliczeń podatków, a także oferujemy gotowość do świadczenia pomocy prawnej w rozwiązywaniu bieżących problemów podatkowych oraz w przygotowywaniu wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Badamy transakcje handlowe pod kątem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług. Wykorzystujemy w praktyce wiedzę na temat podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego.

Prawnicy z naszej kancelarii reprezentują Klienta w postępowaniach spornych i wyjaśniających przed organami podatkowymi i celnymi, a także w postępowaniu karnym skarbowym.